ANBI

De stichting El Fuego zet zich in voor straat- en weeskinderen in Peru met als filosofie ‘Kansarme kinderen kansrijker maken’. De naam ‘El Fuego’ betekent ‘het vuur’ en duidt op de passie die de vrijwilligers hebben voor het werken aan een betere toekomst voor kinderen die weinig kansen hebben.
De stichting is een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wanneer u geld doneert aan een ANBI instelling kunt u deze giften aftrekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting.

De Belastingdienst stelt wel een aantal voorwaarden aan organisaties die een ANBI status hebben. Hiermee kunnen eventuele donateurs en sponsors een beter beeld krijgen van de organisatie waaraan men geld doneert. Via onze website moeten we een aantal gegevens publiceren. Deze vindt u op deze pagina.

Contactgegevens
Naam van de instelling: Stichting El Fuego
vestigingsplaats: Groningen
het RSIN/fiscaal nummer: 8149.76.542
Dossiernr. Kamer van Koophandel: 020 90 245
Adres: Jacobstraat 22, 9724 JR, Groningen
E-mail: info@el-fuego.nl
Website: www.el-fuego.nl
Facebook https://www.facebook.com/stichtingelfuego

Doelstelling
De stichting heeft vijf doelstellingen geformuleerd:

 1. Het verwerven van financiële steun voor lopende en nieuwe projecten, gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden en ertoekomstmogelijkheden van straat- en weeskinderen.
 2. Het bieden van financiële ondersteuning aan lokale projecten om te voorzien in de primaire levensbehoeften en educatie van straat- en weeskinderen.
 3. Het realiseren van educatie in de breedste zin van het woord waarmee de kans op een goed toekomstperspectief voor de lokale bevolking kan worden verbeterd.
 4. Het bieden van zorg op maat middels het uitzenden van bestuursleden en/of vrijwilligers van de stichting die ter plaatse projecten kunnen begeleiden of voor een bepaalde tijd werken aan een project dat geselecteerd is door de stichting.
 5. Het bevorderen van alles wat bijdraagt aan de hiervoor genoemde doelstellingen.

Daarnaast streeft de stichting ernaar van de zogenaamde Millenniumdoelstellingen bij (de uitvoering van) haar beleid zoveel mogelijk de volgende kernpunten mee te nemen:

 • Bestrijding van armoede en ondervoeding.
 • Bereiken van een goede basiseducatie.
 • Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
 • Duurzame omgeving door onder meer gebruik van duurzame materialen en voorzieningen voor schoon drinkwater.

Strategie en beleid

Strategie
De organisatieomvang, beschikbare middelen en beschikbaarheid van de vrijwilligers noodzaakten tot de volgende strategische keuzes gemaakt:

 • Kleine overzienbare projecten.
 • Bevordering zelfstandig runnen van projecten door lokale bevolking.
 • Kleinschaligheid.
 • Vrijwilligers met passie.
 • Lerende organisatie.
 • Verantwoordelijkheid tot laag in de organisatie.

Beleid
Wij onderscheiden: algemeen beleid en specifiek beleid.

Algemeen beleid
Dit beleid formuleert de algemene uitgangspunten en betreft de volgende onderwerpen:

 • Investeringen – in voorzieningen en de mens zelf.
 • Doelmatigheid – zo efficiënt en effectief mogelijk handelen, streven naar optimale bestedingen aan doelstellingen.\
 • Geen winstoogmerk – streven naar financieel neutraal resultaat en minimale overheadkosten.
 • Duurzaam handelen.
 • Transparantie.
 • Samenwerking – alleen met betrouwbare partners.
 • Risicomanagement.
 • Voldoen aan ethische normen en gedragscodes (zoals voorkomen belangenverstrengeling).
 • Impact- of effectmetingen – analyseren van behaalde resultaten en outcome ten opzichte van de verwachtingen. Uitkomsten van analyse gebruiken voor bijstelling beleid en strategie.
 • (Interne) Beheersing – gebruik van formats, eenduidige besluitvorming, voortgangscontrole, (zo mogelijk) toepassing vierogenprincipe en functiescheiding, evaluatie, bijstelling beleid.

Specifiek beleid
Hieronder verstaan wij beleid ten aanzien van: projecten, financiën, beloningen, vrijwilligers, fondsenwerving, en communicatie.
De hoofdlijnen daarvan worden hieronder toegelicht.

Projecten

 • Er moet vraag naar een project zijn (vraaggestuurd).
 • Het project moet voldoen aan de volgende selectiecriteria:
  • gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van kansarme kinderen.
  • gelegenheid bieden tot samenwerking met bestaande (lokale) instanties of initiatieven.
  • na verloop van tijd op succesvolle en zelfstandige wijze te leiden zijn door lokale medewerkers en/of lokale bevolking.
  • de effecten van het project moeten concreet en meetbaar zijn.
  • het moet passen binnen de millenniumdoelstellingen.

Financieel beleid
El Fuego wil een volkomen doorzichtig financieel beleid voeren. Uitgangspunten zijn: verantwoordelijkheid en zorg voor continuïteit, integriteit, verantwoording en transparantie. Randvoorwaarden hiervoor zijn een adequaat financieel beheer en goede afstemming met de andere uitvoerende vrijwilligers.

Het financieel beleid van El Fuego is gestoeld op de volgende punten:

• Besteding doelstellingen:
o Streven is om tenminste 85% van de ontvangen middelen te bestemmen voor de doelstellingen (bestedingsratio).
o Streven om de gelden zoveel mogelijk in Peru te besteden.
o Geoormerkte giften en donaties blijven geoormerkt. Een financieel overschot bij oplevering project wordt besteed aan een min of meer vergelijkbaar project.

• Begroting
o Bij het opstellen van de begroting van de stichting en/of het project wordt het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd bij de verwachte uitgaven en de verwachte inkomsten (conservatief begrotingsbeleid).
o Bij projecten met een grote financiële impact en/of een lange doorlooptijd worden extra inspanningen verricht om bij fondsen financiële garantstellingen te krijgen gedurende de looptijd van het project.

• Vermogen/Belegging
o Het is bestuursleden c.q. het bestuur niet toegestaan overtollige kasgelden te beleggen in rentedragende leningen, effecten of overige waardepapieren.
o Overtollige kasgelden moeten worden ondergebracht als spaartegoed en/of kort deposito bij een ideële bank, die de gelden inzet voor ondersteuning en financiering van ontwikkelingshulp.
o Tot aan het bedrag van de depositogarantiesom wordt gespaard bij één bank.

• Overheadkosten
Goed beheer en verantwoording brengen (relatief hoge) kosten met zich mee. Dit geeft een zekere spanning omdat El Fuego de overheadkosten zo laag mogelijk wil houden. Immers, het geld van donateurs moet zoveel mogelijk bestemd worden voor de kinderen.
Hiervoor passen wij de volgende maatregelen toe:
o Het kostenniveau wordt regelmatig kritisch bekeken.
o De interne streefnorm is gesteld op 15% van de lasten.
o De overheadkosten worden zoveel mogelijk afgedekt door geoormerkte donaties van sponsoren.
o Dienstverleners verrichten diensten voor El Fuego tegen gereduceerd tarief, zodat onafhankelijkheid en objectiviteit gewaarborgd blijft.
o Het verplichte jaarverslag wordt ook als promotiemateriaal gebruikt in plaats van brochures en dure campagnes. Daarom wordt 50% van de kosten van het jaarverslag aan promotie toegerekend.
o Internet en e-mail worden zoveel mogelijk gebruikt voor communicatie.

Beloningsbeleid / kostenvergoedingen
Statutair is vastgelegd dat bestuursleden op vrijwillige basis werken en geen salaris mogen ontvangen. Daarnaast zijn aan de stichting alleen (onbezoldigde) vrijwilligers verbonden.
Een beloningsbeleid is dan ook niet aan de orde.
Gemaakte kosten worden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vergoed.
De projectcoördinatoren mogen hun reiskosten declareren en ontvangen tijdens hun werkzaamheden in Peru een basisvergoeding voor het levensonderhoud afgestemd op de lokale omstandigheden.

Vrijwilligersbeleid
Bij de werving van vrijwilligers wordt een uitgebreide sollicitatieprocedure gehanteerd. Daarin wordt zorgvuldig bekeken of betrokkene passie heeft voor het doel van de stichting, in het team past, hij/zij geschikt is voor de betreffende functie en eventueel een andere functie binnen het taakgebied (tijdelijk) kan waarnemen. Het principe van ‘multi-inzetbaarheid’ (interne vervanging) en ‘werken in tijdelijke coalities’ is van belang voor de continuïteit.
Om het verwachtingspatroon voor beide partijen helder te krijgen zijn voor de meeste functies duidelijke richtlijnen.

El Fuego is een lerende organisatie en bereid vrijwilligers op te leiden of te begeleiden. De aspecten leuk werk, beperkt tijdsbeslag en maatschappelijke betrokkenheid staan voorop.

De vrijwilligers worden gestimuleerd om gemaakte kosten te declareren. Het aspect onkosten mag geen financiële belemmering zijn om zich vrijwillig in te zetten.

Beleid fondsenwerving
De ontvangen gelden besteedt El Fuego zoveel mogelijk aan de projecten en zo min mogelijk aan reclame, brochures en kostbare campagnes. Daarmee houdt de stichting de overheadkosten zo laag mogelijk.
El Fuego ontvangt geen subsidie, opbrengsten uit loterijen, collectes en dergelijke, maar wel giften, donaties en sponsorbijdragen.

Beleid communicatie
Dit omvat de volgende kernpunten:
• Algemene informatievoorziening naar alle geïnteresseerden en team via social media, website, digitale nieuwsbrief en jaarverslag.
• Specifieke informatievoorziening naar potentiële sponsors, donateurs en team door persoonlijke brief of e-mail, presentaties, donateursbrief, en (interne) nieuwsbrief.
• Up to date houden en verbeteren van social media en website.
• Afhandelen van ontvangen e-mailberichten binnen één week.
• Uitvoeren van ‘bedankbeleid’ (bijvoorbeeld bij bijzondere acties/donaties persoonlijke bestuursbrief binnen vijf weken).
• Pers- en mediacontacten worden onderhouden door één bestuurslid.

Samenstelling bestuur
H.P. de Ruiter (Harry), voorzitter
H.M.A. van Heuveln (Henk), penningmeester
G. Hoekzema (Geert), algemeen bestuurslid
M.V. de Jonge (Vincent), algemeen bestuurslid
Secretaris, vacature

Downloads
Jaarverslagen afgelopen jaren

Share This